• รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  รับสมัครนิสิตฝึกงานทุกสาขาวิชา ในธุรกิจหลัก ดังนี้ จัดงานแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สนใจติดต่อสอบถามคุณวี คุณแอ๊ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-7172477 ต่อ 102-103 E-mail: Patcharin@TTFintl.com Rawewan@TTF.com

 • รับนิสิตฝึกงาน

  รับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังสำเร็จการศึกาาทุกคณะ ทุกสาขา ฝึกงานในธุรกิจภัตตาคารอาหาร มีอาชีพมีรายได้ มีหน้าที่การงานที่ม่ั่นคง ตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวทิยาลัย และยังมีโอกาสก้าวสู่ความเป็นเถ้าแก่ในธุรกิจ

 • นักสึกษาฝึกงาน

  บ.เอ็กซ์โชติสสิโม แทรเวล กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานในสาขาจิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ เข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงานในส่วนงาน HR/Training ในฝ่าย People Development เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามเพ่่ิมเติม ที่คุณนันทนิจ เหล่าเจริญเหรียญ โทร. 02-6339060 ต่อ 610

 • โครงการฝึกงาน chang Junior ประจำปี 2561

  บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จัดทำโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ช่วงเดือมิถุนายน - กรกฏาคม 2561 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ น.ส.อิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ โทร. 02-7855870

 • รับสมัครนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

  บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีความต้องการรับสมัครนิสิตฝึกงาน ในช่วงเดือนมกราคม- เมษายน 2561 (4 เดือน) โดยจะเปิดรับสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ บัญชี/การเงิน คอมพิวเตอร์ การบิน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสินี เกษเดช โทร. 02-3455540 E-mail:Sinee.kesdech@dhl.com

รับสมัครงาน อัตรา
บริษัท สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อใหม่

2
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการออกอากาศ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับภาพ

1
บริษัท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1
บริษัท สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีี
 

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1
บริษัท สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 

ตำแหน่งนิติกร

1
 

ตำแหน่งนักจัดการงานท่ั่วไป1

1
บริษัท Duck king Co.,Ltd
 

ตำแหน่งเจ้าหน้่าที่สื่อสารองค์กร

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัตวบาล

1
 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารขนส่ง

1
บริษัท Anyways Travel Co.,Ltd
 

ตำแหน่งแผนก Media Social Network

1
 

ตำแหน่งแผนกทัวร์หน้าร้าน

2
 

ตำแหน่งแผนกทัวร์กรุ๊ป

1
บริษัท สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีี
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านพิธีการ

1
 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิติการ ด้านประสานงานการเมือง

3
ตำแหน่งงานเพิ่มเติม..